Základní informace„Děti nacházejí v informačních technologiích (IT) prostředí, ve kterém může být uspokojována jejich přirozená touha po poznání. Toto prostředí jim poskytuje dalekosáhlé možnosti, jak se svými poznatky tvořivě nakládat.

Děti právem pokládají IT za vstupenku do budoucnosti a my jejich názor musíme jen potvrdit, a proto jim vycházíme vstříc na této cestě."


Podrobné informace o předmětu Informatika najdete zde.
Podrobné informace o předmětu Výpočetní technika najdete zde.
Přihlášku ke studiu ve třídě s rozšířeným programem výuky VT a In najdete zde.


Cíle, které jsme si stanovili ve výuce In a VT

  • Naším cílem je co nejširší rozvoj schopností talentovaných žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výrazné rozšíření závazného učiva na ZŠ (širší dovednosti při práci s PC, periferiemi a ovládání operačních systémů (Windows, GNU / Linux) včetně nejběžnějších aplikací.

  • Porozumění jednotlivým součástem technického vybavení PC, orientace v systému a jeho nastavení.

  • Řešení problematiky bezpečnosti ve světě IT.

  • Využívání a znalost internetu - vyhledávání informací, jejich třídění, úprava, hodnocení, ověřování, citace a zpracování pomocí počítačových aplikací.

  • Využívat samostatné týmové projekty, kdy žáci řeší konkrétní příklady z praxe, na kterých si prakticky ověřují své osvojené znalosti a dovednosti.

  • Naučit vytvářet a obhajovat samostatné závěrečné ročníkové práce na zvolené téma. Prezentovat své výsledky a práci.

  • Aplikovat zásady algoritmizace, základy programování.

  • Využít IT v praktickém životě a dalším sebevzdělávání.
  • Vzdělávat s ohledem na aktuální trendy a budoucnost.Průběh studia In a VT na naší škole

Na naší škole je informatika vyučována již od 4. třídy. Ve školním roce 2002/2003 jsme poprvé v rámci experimentu otevřeli třídu s rozšířenou výukou výpočetní techniky a informatiky. Dnes je pro tyto třídy vypracován náš vlastní ŠVP.

Výpočetní technika a informatika je v těchto třídách vyučována v dotaci 2 hodin týdně v 6. a 7. třídě a od 8. třídy jsou to již 3 hodiny v týdnu. Kromě navýšení těchto hodin dochází i k navýšení počtu hodin matematiky. V 8. a 9. ročníku pak přistupuje povinný druhý cizí jazyk a cílená skupinová výuka matematiky a českého jazyka.

V 9. ročníku si všichni žáci těchto tříd volí téma své závěrečné ročníkové práce, kterou pak průběžně během celého roku zpracovávají do tištěné a elektronické podoby s příslušnou DVD/CD přílohou. Tuto práci pak také obhajují.Projekty zaměřené na ICT

Škola také úspěšně realizovala v rámci SIPVZ 4 projekty zaměřené právě na zapojování IT do výuky.

Realizace těchto projektů nám umožnila využívání informačních technologií nejenom v hodinách VT, ale díky novému vybavení (výukový software, interaktivní tabule, dataprojektory...) dochází k výraznému využívání i v ostatních nevýpočetních předmětech.

Velkým přínosem těchto projektů je skutečnost, že vyučující na naší škole přestávají mít obavu z využívání IT. Nacházejí naopak možnosti jak ji co nejlépe využít při výuce ve svých předmětech i ve své osobní přípravě.

Ve školním roce 2006/2007 jsme realizovali projekt SIPVZ 1677P2006. Cílem tohoto projektu, bylo vytvořit galerie klipartů a fotografií, které budou sloužit pro volné použití (pod licencí PUBLIC DOMAIN, ve formátech: SVG, PNG a JPG) ve školní výuce (zejména na I. stupni ZŠ) a na internetu.
V rámci projektu bylo vytvořeno 1078 klipartů a 146 fotografií, rozdělených do 16 kategorií. Na jejich vytváření se podíleli žáci a žákyně 6.-9. ročníků v rámci předmětů: VT, VV, AJ, PV, Počítačová grafika.
Zvláštní poděkování patří fotografu Janu Skořepovi, který vytvořil fotografie pro tento projekt.
Při své práci žáci využívali zejména programy Inkscape a Gimp (oba pod licencí GNU GPL - lze je svobodně získat i šířit).
V rámci projektu bylo vytvořeno CD se všemi kliparty a fotogaleriemi (ve formátech SVG, PNG a JPG), které obsahuje zároveň přiloženou publikaci ve formátu PDF, ve které si mohou všichni zájemci prohlédnout všechna vytvořená obrazová data.

Kliparty i fotografie naleznete: